ทองคำลดฮวบ ลงไ ม่หยุด มีเกณฑ์ลงต่อเนื่องยาว

ร าคาทองคำประจำวันนี้ (19 ส.ค. 2565) ปรับลง 50 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับร าคาปิดวานนี้

ร าคาทองคำประจำวันนี้ (19 ส.ค. 2565) ปรับลง 50 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับร าคาปิดวานนี้

โดยร าคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 30,300 บ าท

อ้ างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่ านทางเว็ บไซต์ เมื่อเวลา 9.28 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าคารับซื้อในประเท ศอยู่ที่บ าทละ 29,700 บ าท ข ายออกที่ร าคาบ าทละ 29,800 บ าท ต ามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,167.84 บ าท

และข ายออกที่ร าคา 30,300 บ าท ส่วนร าคาทองคำโลก

หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,756.50 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าคาทองคำ วันที่ 19 ส.ค. 2565

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 29,700 บ าท

ข ายออก บ าทละ 29,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 29,167.84 บ าท

ข ายออก บ าทละ 30,300 บ าท

You cannot copy content of this page