ร าคาทองลดฮ วบหนักแล้ว

ร าคาทองคำวันนี้ (29 พ.ย. 2565) ปรับลง 150 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าคาปิดวานนี้

โดยร าคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 30,050 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้าทองคำ

ที่เผยแพร่ผ่ านทางเว็ บไ ซต์ เมื่อเวลา 9.27 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าคารับซื้อในประเท ศอยู่ที่บ าทละ 29,450 บ าท

ข ายออกบ าทละ 29,550 บ าท ต ามประกาศครั้งที่ 1 ของวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,925.28 บ าท

และข ายออกที่ร าคา 30,050 บ าท ทั้งนี้

ในส่วนของร าคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,747.00 เหรี ยญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าคาทองคำ วันที่ 29 พ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 29,450 บ าท

ข ายออก บ าทละ 29,550 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 28,925.28 บ าท

ข ายออก บ าทละ 30,050 บ าท

ที่มา ร าคาทองคำ

You cannot copy content of this page